Новини сайту

Picture of Іван Резниченко
Вхід до платформи Moodle
by Іван Резниченко - Tuesday, 12 November 2019, 4:45 PM
 

УВАГА!!!

Ви можете поновити свій доступ до платформи Moodle наступним чином:

1) натиснути кнопку "Забули ім'я або пароль";

2) ввести до відповідного поля e-mail (для працівників - обов'язково корпоративну скриньку);

3) дочекатися листа на вказанний e-mail з посиланням для поновлення доступу;

4) ...

Read the rest of this topic
(99 words)
Picture of Ірина Хнатенко
Вимоги до оформлення методичних рекомендацій для проведення практичних (семінарських або лабораторних) занять
by Ірина Хнатенко - Monday, 3 September 2018, 3:09 AM
 

Затверджено Вимоги до оформлення методичних рекомендацій для проведення практичних (семінарських або лабораторних) занять для розміщення в Електронному ресурсі навчально-методичного забезпечення ЛНАУ на платформі MOODLE

(Відредаговано Tiemir Talapov - початкове подання понеділок 11 вересень 2017 12:17 )

Picture of Ірина Хнатенко
Методичні рекомендації з оформлення лекційних
by Ірина Хнатенко - Monday, 3 September 2018, 3:06 AM
 

Затверджено Методичні рекомендації з оформлення лекційних курсів для розміщення в Електронному ресурсі навчально-методичного забезпечення ЛНАУ на платформі MOODLE.

(Відредаговано Tiemir Talapov - початкове подання понеділок 10 жовтня 2016 13:00 )


Available courses

Метою дисципліни “Моніторинг та охорона земель” є одержання теоретичних та практичних навичок щодо моніторингу природних ресурсів та оптимізації їх використання на національному, регіональному та локальному рівнях. Набуття навичок роботи з основними нормативно-правовими документами, що стосуються контролю за використанням та охороною земель. Об’єкт дослідження – є всі землі в межах адміністративно-територіальних утворень України з точки зору структури земельних угідь їх функціонального використання, бонітування ґрунтів та нормативно грошова оцінка землі. Предмет курсу – теоретичні та практичні аспекти проведення моніторингу земель та спостережень за використанням та охороною земельних ресурсів. Питанням проведення спостережень за станом ґрунтового покриву, особливо земель сільськогосподарського використання різних форм власності. Визначення основних рівнів проведення моніторингу земель. Вивчення заходів із оптимізації використання земель, що зазнають різних деградаційних процесів. Розробка системи спостережень та прогнозування стану земельних ресурсів та розроблення програм охорони земель адміністративно-територіальних одиниць.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Ландшафтознавство» є формування уявлення про ландшафт, як геосистеми, що складаються із взаємодіючих природних та антропічних компонентів більш низького таксонометричного рангу; мета курсу ознайомити студента з основними типами ландшафтів Землі та основними екологічними проблемами кожного типу, сформувати знання про основні принципи фізико-географічного районування, як універсального методу упорядкування і систематизації територіальних систем, сформувати цілісне уявлення про стан природних комплексів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Геоінформаційні системи» (далі - ГІС) є формування уявлення про основні терміни та поняття ГІС; основи створення просторових баз даних ГІС; способи введення, збереження та редагування даних у ГІС; методи просторової інтерполяції та елементарний просторовий аналіз; елементи теорії моделювання, розпізнання образів та системного аналізу; основи створення та обслуговування баз даних (БД); сучасні інформаційні технології при здійсненні моніторингу, прогнозуванні, моделюванні та менеджменті різних напрямів діяльності.